Նամակ Ամերիկացի գործատիրոջ

Հայ պաշտօնեայ մը կը գրէ հետեւեալ նամակը իր Ամերիկացի գործատիրոջ:

Dear Mr. Williams,
Սիրելի պարոն Ուիլիըմզ,

I said not to say it but it did not happen...
Չըսեմ ըսի բայց չեղաւ...

If this continues like this, my smoke will be turned off...
Եթէ այսպէս շարունակուի, մուխս պիտի մարի...

On Wednesday i told Peter that i'll not come tomorrow because i'm sick and my heart is getting mixed...
Չորեքշաբթի օր Բիթըրին ըսի թէ վաղը պիտի չի գամ որովհետեւ հիւանդ եմ եւ սիրտս կը խառնուի-կոր...

But Peter said "you must come because there is many work to be done"...
Սակայն Բիթըրը ըսաւ "անպայման պէտք է որ գաս որովհետեւ ահագին գործ կայ ըլլալիք"...

Obliged we got up and from the place where the donkey died came ...
Ստիպուած ելանք եւ իշուն սատկած տեղէն եկանք...

My sleep was running from my eyes, but i did not say anything...
Քունը աչքերէս կը վազէր-կոր, բայց բան մը չըսի

He said "make this telephone to these people", i said "on my head, i do"...
Ըսաւ որ "այս մարդոց հեռաձայ ըրէ",պատասխանեցի "գլխուս վրայ, կ՛ընեմ"...

But when he said "throw an eye on these calculations", it became closed with me...
Բայց երբ ըսաւ "այս հաշիւներուն վրայ աչք մը նետէ", գոցուեցաւ հետս...

I am where, accounting where...
Ես ուր, հաշուապահութիւնը ուր...

This is putting me in place of a donkey...
Ասի ինծի իշու տեղ դնել է...

Everbody knows his took and run being...
Ամէն մարդ գիտէ իր առաւ փախաւ ըլլալը...

But one time he has entered your eye, the right you give to him ...
Բայց մէկ անգամ աչքըդ մտեր է, իրաւունքը իրեն կ՛ուտաս-կոր

Enough already, he brought me from my nose and mouth...
Կը բաւէ ալ եւս, քիթէս բերնէս բերաւ...

One day i'll be angry too and i will make one his nose- mouth...
Օր մը ես ալ պիտի ջղայնանամ եւ իր քիթը-բերանը մէկ պիտի ընեմ...

Thank you very much, and please tell him to make this his earring...
Շատ շնորհակալ եմ, եւ կը խնդրեմ որ իրեն ըսես թէ ասիկա ականջին օղ ընէ...

If he falls with me, i will not stay under...
Եթէ հետս իյնայ, ես տակը չեմ մնար...

Success
Յաջողութիւն 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ