Քառեակ

- Լսեցի որ նուագախումբ մը կազմած էք:
- Այո, քառեակ մը:
- քան՞ի հոգի էք:
- Երեք:
- Անու՞ն:
- Ես ու եղբայրս:
- Դուն եղբայր ունէիր ինչ՞ու:
- Ոչ՛ , ինչ՞ու այս հարցումը:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ