Հանգստափչիկ

-Ինչ՞ու հանգստափչիկը կը հոտի:
-Որպէսզի խուլն ալ տեղեակ ըլլայ իր գոյութենէն:

 
 
 
© 2006 -2017 ԺՊԻՏ