Հանգստարան

Վարուժ -Պարոն, եթէ պէտքարան երթամ կ'ըլլա՞յ :
Ուսուցիչ -Վարուժ, կրնա՞մ հանգստարան երթալ:
Վարուժ - Բայց ես աւելի առաջ հարցուցի պարոն:


 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ