Թաքսին

-Պարոն, եթէ կարելի է ինծի թաքսի կանչեցէք:
-Սիրով պարոն թաքսի:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ