Անհաւատարիմը

Ադամ Եւային:
- Ի՞նչ ըսել կ'ուզես "Կայէնը եւ Աբէլը քեզի չեն նմանիր"-ով:

 
 
 
© 2006 -2018 ԺՊԻՏ